Onze wereld staat nooit stil. We blijven doorgaan en meestromen met de massa. Soms gaat ons leven zo snel dat we vergeten te genieten van de kleine dingen, de momenten die er toe doen. Omdat slow lifestyle en slow fashion hand in hand gaan, nemen we u graag mee op onze reis om meer te leren over slow living. Elke eerste vrijdag van de maand hebben we een inspirerend gesprek met experts, duurzame bloggers, eerlijke merken en slow-minded personen om onze gids te zijn in deze lifestyle.

We lanceerden ons project #slowfriday op de meest chaotische vrijdag van het jaar, Black Friday. In 2021 willen we hier verder op bouwen. Het is ons doel dit jaar om bewuster en soms wat ‘trager’ te gaan leven. Daarom nodigen we elke maand iemand uit die zijn inzichten met ons zal delen.

Deze week deelt oprichtster Margot haar ideeën over de impact van fast fashion en haar ervaring met een langzame en bewuste levensstijl. Nieuwsgierig? Lees dan zeker met ons mee.

Fast fashion, een dichtere kijk op de definitie en waarom het tijd is om te veranderen…

Fast fashion” is a term used by fashion retailers to describe inexpensive designs that move quickly from the catwalk to stores to meet new trends. As a result of this trend, the tradition of introducing new fashion lines on a seasonal basis is being challenged. Today, it is not uncommon for fast-fashion retailers to introduce new products multiple times in a single week to stay on-trend. -Inventopedia

“Kortom gaat het om mode met een zeer korte omlooptijd die zo snel mogelijk inspeelt op trends om de klant meer en meer aan te bieden. Gevolg? Bij veel fast fashion merken vliegen er tegenwoordig 52 seizoenen per jaar door de winkels, duren ‘trends’ nog maar een week en wordt er veel meer geproduceerd dan nodig. (Wat dan op vuilnisvelden terecht komt.)

Toch is het probleem van overconsumptie maar één kant van het verhaal. Stel jezelf deze vraag: Als we niet de eerlijke prijs van het product betalen, wie dan wel? Als wij, als consumenten, niet de eerlijke prijs betalen, zal iemand anders in de keten ervoor betalen. De onderbetaalde kledingmedewerker, de fabrikanten of hun personeel, de kleine ondernemer… zelfs onze mooie planeet.”

Mijn doel met Mila & Jules is om jou te inspireren dat het ook anders kan!

“Fast Fashion doet volop aan trendreplicatie, snelle productie en gebruikt materialen van lage kwaliteit om goedkope stijlen aan het publiek te brengen. Je wordt bijna ‘gedwongen’ om te winkelen door alle prikkels die op je afkomen. In de val gelopen? I don’t blame you. Mijn doel met Mila & Jules is om jou te inspireren dat modieus zijn ook anders kan.”

Met #slowfriday wil Margot graag volgende boodschap brengen: winkel bewuster.

Think why before you buy is een van mijn favorieten quotes. Ik hou dit altijd in gedachten als ik zelf aan het winkelen ben. Het gaat er niet om dat je niet mag kopen, het gaat erom dat je nadenkt over wat je koopt en waarom je het koopt. Bewust winkelen is voor mij een waardevolle manier om je stem uit te brengen voor een verandering die je in de wereld wilt zien. Het is jouw manier om impact te maken.

Naar mijn mening besteden we vaak te weinig aandacht aan de impact van ons gedrag. Ik heb het niet alleen over winkelen. We zijn vaak zo in zichzelf gekeerd en bezig met ons drukke leven dat we even vergeten om ons heen te kijken. We haasten ons van A naar B zonder te kijken naar wat C ons te bieden heeft en vergeten de schoonheid van de wereld om ons heen te zien.”

Slow living, hoe definieer je deze term? Wanneer je ‘definitie slow living’ googelt, vind je een eindeloze verzameling van beschrijvingen. Op Wikipedia lezen we de volgende definitie: “Langzaam leven is een levensstijl die de nadruk legt op een bewustere benadering van aspecten van het dagelijks leven.” Een vage definitie die openstaat voor persoonlijke interpretatie.

“Bewust leven kan op veel verschillende manieren worden benaderd. Je kan het zien als een holistische en spirituele levensstijl, je kunt het richten op een meer organische en natuurlijke manier van leven, of je kunt het zien als een mindful life filosofie. Voor mij gaat het bij een slow lifestyle om het bewuster omgaan met verschillende aspecten van het leven. Het gaat over het langzamer leven in deze overweldigende wereld.

We leven hectischer en sneller dan ooit. Maar dat hoeft niet. We kunnen ons zelfs tegen onze moderne levensstijl ‘verzetten’ en met meer bewustzijn van het leven gaan genieten. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Als mensen hebben we de neiging om met de stroom mee te gaan, ook al is die stroom hectisch, druk en niet wat we willen”.

Slow living kan beginnen met de kleinste veranderingen, het introduceren van nieuwe en gemakkelijke gewoontes. Bijvoorbeeld je telefoon een half uur voor het slapengaan wegleggen. Het beste aan slow living: het gaat niet om zaken perfect doen. Het gaat erom dat je doet wat je wilt, waardoor het leven voor jezelf minder stressvol wordt. Margot gaf ons een paar tips die je in gedachten kunt houden om te proberen langzamer te leven.

“Ten eerste, wees aanwezig. Zoals ik al eerder zei, haasten we ons vaak van afspraak naar afspraak om ons hoofd onderweg ergens te verliezen. Door aandacht te vestigen op wat je doet, ben je al bewuster bezig. Onze gedachten hebben de neiging om snel weg te glijden naar wat we nog moeten doen, wat we zullen eten voor het diner en andere zorgen die er niet toe doen op dit moment. Zachtjes jezelf terugbrengen naar het heden vergt een beetje oefening maar is een gouden tip.

Vervolgens adviseer ik je om af en toe te disconnecten. Zet gewoon je mobiele apparaten uit en be offline. Er wordt tegenwoordig van ons verwacht dat we altijd bereikbaar zijn, wat veel onnodige stress met zich meebrengt. Nee, je hoeft niet elk bericht binnen een minuut te beantwoorden. Ja, je kunt je telefoon uitzetten en je werk voor de nacht achterlaten. Geloof me, als je dit doet, krijg je al zoveel rust en stilte.

Mijn laatste tip voor vandaag gaat gemakkelijk met de vorige. Apprecieer de natuur en je omgeving. We gaan vaak helemaal op in ons werk en onze apparaten, dat we vergeten naar buiten te gaan en een diepe zucht van frisse lucht te nemen. Probeer dagelijks naar buiten te gaan, alleen of met je geliefden. De natuur waarderen en tijd maken voor een wandeling is een van mijn favoriete manieren om te vertragen.

Nu ga ik mijn #slowfriday-moment nemen door te genieten van een goed boek en een glas wijn. “

Margot wearing the bamboo #joie collection. Shop Mila & Jules here.

Elke vrijdag nodigt Mila & Jules je uit om deel te nemen aan #slowfriday. Hoe neem jij een pauze in deze hectische levensstijl van ons? Wat betekent langzaam leven voor jou? Deel je slow friday moment met ons op instagram door gebruik te maken van de hashtag #slowfriday en tag @milaenjules.

Benieuwd wie er volgende maand zijn visie over slow living met ons komt delen? Houd dan zeker onze blog en instagram in het oog!


read in English

Our world never stands still. We keep going, walking with the masses. Sometimes our lives move at such a fast pace that we forget to enjoy the little things, the moments that matter. As slow lifestyle and slow fashion go hand in hand, we’d love to take you with us on our journey to learn more about slow living. Every first Friday of the month we’ll have an educational conversation with experts, sustainable fashion bloggers, fair brands and slow-minded people to be our guide in this lifestyle. 

We launched our project #slowfriday on the most chaotic Friday of the year, Black Friday. We want to build on this in 2021. Our goal this year is to live more consciously and sometimes a bit ‘slower’. That’s why every month we invite someone who will share his insights with us.

This week, founder Margot, shares her ideas about black Friday, its environmental impact and her experience with a slow and conscious lifestyle. Curious? Read along with us.

A closer look at the definition and why it’s time to slow down.

Fast fashion” is a term used by fashion retailers to describe inexpensive designs that move quickly from the catwalk to stores to meet new trends. As a result of this trend, the tradition of introducing new fashion lines on a seasonal basis is being challenged. Today, it is not uncommon for fast-fashion retailers to introduce new products multiple times in a single week to stay on-trend. -Inventopedia

“In short, it’s about fashion with a very short turnaround time that responds as quickly as possible to trends in order to offer more and more to the customer. Result? At many fast fashion brands nowadays 52 seasons a year fly through the stores, ‘trends’ only last a week and much more is produced than necessary. (Which then ends up on garbage fields).

Yet the problem of over-consumption is only one side of the story. Ask yourself this question: If we do not pay the fair price of the product, who will? If we, as consumers, do not pay the fair price, someone else in the chain will pay for it. The underpaid garment worker, the manufacturers or their staff, the small entrepreneur … even our beautiful planet.”

My goal is to inspire you to shop consciously and slowly.

“Fast fashion utilizes trend replication, rapid production, and low quality materials in order to bring inexpensive styles to the public. Took the bait? I don’t blame you. As an eco + fair concept store I just want to inspire you to shop consciously and slowly.”

With #slowfriday Margot wants to bring the opposite message. Shop conscious and slow. 

Think why before you buy is one of my favourite quotes. I always keep this in mind when I am shopping myself. It is not about not being allowed to buy, it is about thinking about what you buy and why you are buying it. For me, conscious shopping is a valuable way to vote for a change that you want to see in the world. It’s your way to make an impact. 

In my opinion we often pay too little attention to the impact of our behaviour. I am not just talking about shopping. We are often so self-absorbed and occupied with our busy lives that we forget to look around us for a moment. We rush from A to B without looking at what point C has to offer us and forget to see the beauty in the world around us.”

Slow living, how do you define this term? When you google ‘definition slow living’, you can find an endless collection of descriptions. On Wikipedia we read the following definition: “Slow living is a lifestyle that emphasises a slower approach to aspects of everyday life.” A vague definition open to personal interpretation.

“Slow living can be approached in many different ways. You can think of it as a holistic and spiritual lifestyle, you can focus it on living in a more organic and natural way, or you can see it as a mindful life philosophy. To me, slow living is about dealing more consciously with different aspects of life. It is about living more slow-paced in this overwhelming world. 

We are living our lives more hectic and fast-paced than ever. But we don’t have to. We can actually rebel against our modern lifestyle and start enjoying life more mindfully. That is, of course, easier said than done. As human beings, we tend to go with the flow, even if the flow is hectic, busy and not what we want.”

Slow living can start with the smallest changes, introducing new and easy habits. For example, putting your phone away half an hour before you go to bed. The best thing about slow living: it’s not about doing it perfectly. It’s about doing what you like in your way making life less stressful for yourself. Margot handed us a few tips you can keep in mind trying to live more slow.  

“First of all, be present. As I said before we often rush from appointment to appointment losing our head on the way there. Actually being mindful of what you are doing, can help you slowing down. Our thoughts tend to quickly slip away to what we still have to do, what we will eat for diner and other worries that don’t matter at the moment. Gently bringing yourself back to the present takes a little practice but is a golden tip. 

Next, I advise you to disconnect every once in a while. Just turn off your mobile devices and be offline. These days we are expected to be reachable at all times, which results in a lot of unnecessary stress. No, you don’t have to answer every message within a minute. Yes, you can turn off your phone and leave your work behind for the night. Believe me, doing this will already bring you so much peace and quite.

My last tip for today goes easily with the previous one. Appreciate nature and your surroundings. We are often soaked up in our work and devices, we forget to go outside and take a deep breath of fresh air. Try to go outside daily, by yourself or with your loved ones. Appreciating nature and making time for a walk is one of my favourite ways to slow down. 

Now I am going to take my #slowfriday-moment by enjoying a good book and a glass of wine. “

Margot wearing the bamboo #joie collection. Shop Mila & Jules here.

Every Friday, Mila & Jules invites you to participate in #slowfriday. How do you take a break in this hectic lifestyle of ours? What does slow living means to you? Share your slow friday moment with us on instagram by using the hashtag #slowfriday and tag @milaenjules. 

Wondering who will share their vision on slow living with us next month? Then be sure to keep an eye on our blog and instagram!

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *